Pracownia gospodarczo-konserwatorska

Proces terapeutyczny w pracowni polega na organizowaniu zajęć w grupie w  atmosferze opartej na życzliwości i wzajemnej pomocy, wdrażanie uczestników do poszanowania pracy, rozwijanie zainteresowań, poznawanie zasad dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o swój wygląd oraz sprzęt pralniczo – gospodarczy.

Celem terapii w pracowni pralniczo-gospodarczej jest nauka uczestników posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym, nauka obsługi profesjonalnego sprzętu pralniczego oraz podstawowych procesów technologicznych w pralni, nauka posługiwania się urządzeniami elektrycznymi typu pralnica, magiel, żelazko z wytwornicą pary, korzystania z ciepłej i zimnej wody, poznanie wartości pieniędzy i nauka oszczędnego gospodarowania, wyrobienie zamiłowania do porządku, czystości ubioru i czystości osobistej, zdobywanie przez uczestnika umiejętności technologicznych takich jak: mycie i czyszczenie urządzeń, sprzętów drewnianych i z tworzyw sztucznych, mycie szyb i podłóg, pranie i suszenie, kropienie, składanie i prasowanie fartuszków i ręczników, maglowanie, kształtowanie obowiązkowości, wytrwałości i samodzielności w doprowadzeniu pracy do końca, wyrabianie zaradności życiowej, pobudzanie aktywności społecznej, rozwijanie samooceny i samokontroli w zakresie wykonywanych czynności, poznawanie i zaakceptowanie wartości jaką przedstawia praca.

Do obowiązków uczestników należy robienie porządków codziennych i okresowych w pracowni i poza nią, na terenie przyległym do warsztatu