KORONAWIRUS


Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku przypomina, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 każdy pracownik Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy. Szczególnie, jeżeli chodzi o nieobecności związane z izolacją domową, kwarantanną.

Izolacja domowa
Izolacja w warunkach domowych to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu (izolatorium), w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Osoby, u których COVID-19 przebiega łagodnie, nie zawsze wymagają pobytu w szpitalu. Zamiast tego lekarz może im zalecić izolację w warunkach domowych, aby nie narażały innych na zakażenie. Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.  Jest to zwolnienie lekarskie płatne 80% i dostarczane do pracodawcy przez E-PUAP. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie). Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze. W czasie izolacji domowej członka rodziny zamieszkującego w jednym mieszkaniu – to wszyscy domownicy podlegają kwarantannie przez cały okres izolacji tego członka rodziny/domownika.  
Od 2 września 2020r. izolacja domowa wynosi 10 dni. Przy czym lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał. Jeśli zostałeś skierowany na izolację domową, bo rozpoznano u Ciebie zakażenie koronawirusem, to siódmego dnia otrzymasz na swój telefon SMS dotyczący kontaktu ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Między 8 a 10 dniem izolacji powinieneś uzyskać teleporadę lub poradę w warunkach domowych, po której lekarz – w zależności od Twojego stanu zdrowia – zdecyduje o tym, jak długo potrwa Twoja izolacja.
Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu czasu izolacji domowej, koniec kwarantanny następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.
Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Kwarantanna
Kwarantanna jest to przymusowe, czasowe odosobnienie osoby zdrowej mającej bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub osobą podejrzewaną o zakażenie, co do której istnieje podejrzenie, że może być narażona na zakażenie. Celem kwarantanny jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości, jaką jest COVID-19.
Kwarantannie podlega osoba, która:
Przekroczyła granicę zewnętrzną UE
Miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
Ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem
Mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową
Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu. Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny. Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne skierują Cię do wyznaczonego ośrodka (izolatorium). Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi Ci grzywna do 30 tys. zł.
W czasie kwarantanny przestrzegaj następujących zasad:
Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp 1,5 m.
Monitoruj swój stan zdrowia.
Czy dostaniesz zaświadczenie o kwarantannie:
Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia. Nie ma takiej potrzeby, bo informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania Cię na kwarantannę. Podstawą jest wpis w odpowiednim systemie teleinformatycznym (system EWP).
Co musisz wiedzieć po kwarantannie:
Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to świadczy o tym, że jesteś zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić. Dlatego stosuj się do zaleceń i rekomendacji dotyczących zakrywania ust i nosa, mycia rąk i zachowywania dystansu społecznego.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1506)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1505)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 r. poz. 1507)

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić. Jeśli masz takie objawy jak:
stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
objawy przeziębieniowe,
kaszel, duszność
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. Nie jedź na SOR, nie korzystaj z komunikacji miejskiej. Więcej informacji znajdziesz:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa
Co mogę uzyskać, korzystając z teleporady?
Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać:
zalecenia,
e-zwolnienie,
e-receptę,
sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:
ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
skracają czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.
Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.
UWAGA: ocena czy zasadne jest wystawienie w danej sytuacji (stanie zdrowia pacjenta) zwolnienia lekarskiego należy tylko i wyłącznie do danego lekarza. Jednocześnie decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA. W takiej sytuacji osoba objęta kwarantanną i która nie świadczy pracy zdalnie przysługuje świadczenie z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy (wynosi 80% wynagrodzenia). Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie:
1)  o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny
Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę (plik doc 66kb)
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641
2) o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.
Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy (plik doc 56kb)
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004

               Anna Kurszewska
            Dyrektor DPS w Tolkmicku

ułatwienia dostępu